fbpx

Üldtingimused

Käesolev dokument on osa Teie ja Fundvesti vahel sõlmitud siduvast lepingust. Oleme siia koondanud olulise info Fundvesti ning selle teenuste kohta eesmärgiga aidata Teil teha teadlikke investeerimisotsuseid.
Olete kohustatud teksti hoolikalt läbi lugema ning kinnitama, et mõistate selle sisu. Kahtluste või küsimustega palume pöörduda sõltumatu spetsialisti poole.
Fundvestiga lepingut sõlmides kinnitate, et olete täisealine ning olete tutvunud käesoleva dokumendi punktis 24 viidatud dokumentide ja teabega, mis on kättesaadav meie kodulehel.
Meie ja Teie vahel lepingu kohaselt sõlmitud tehingud on finantsturu hindade kõikumise tõttu riskantsed. Ühegi finantsturu varasem sooritus ei anna aimu selle turu sooritusest tulevikus.
Fundvest ei teeninda Ameerika Ühendriikide residente (mh kodanikud, maksu- või ajutised residendid jt rakenduvate seaduste kohaselt residendiks peetavad isikud). Fundvestiga lepingut sõlmides kinnitab klient, et ta ei ole Ameerika Ühendriikide resident, ning kohustub Fundvesti enda residentsuse muutumisest viivitamatult teavitama. Kui Fundvest tuvastab (mh võib Fundvest selleks kasutada avalikke infoallikaid), et klient on Ameerika Ühendriikide resident, võib Fundvest teenuste osutamise kliendile peatada ning temaga sõlmitud lepingu lõpetada.

Mis on Fundvest?

Nime Fundvest kasutab Fundvest UAB (edaspidi ka Fundvest või meie), mis on Leedu Vabariigis asutatud ettevõte (reg nr 305667997, aadress Konstitucijos 15-93 Vilnius, Leedu, veebileht , e-post , telefon ).

Leedu finantsjärelevalveasutus, Leedu Pank, on väljastanud Fundvest UAB-le finantsvahendusteenuseid pakkuva ettevõtte (kategooria B) litsentsi nr B4 (väljaandmise kuupäev 11. jaanuar 2022, volituse kood LB002124). Täpsem info Leedu Panga veebilehel.

Milliseid teenuseid Fundvest pakub?

Fundvesti kliendid saavad esitada väärtpaberite ostu- ja müügiordereid täielikult automaatse veebitööriista vahendusel, millele pääseb ligi mobiilirakenduse kaudu. Fundvest saadab vastuvõetud orderi edasi teisele finantsvahendusteenuseid pakkuvale ettevõttele või pangale, kes vastutab tehingu lõpuleviimise eest. Fundvest võib teenuseid ja funktsioone (mh teenuste vahendusel kättesaadavaid finantsinstrumente) klienti sellest eelnevalt teavitamata lisada või eemaldada, ent kliendil on vaba voli valida, millises ulatuses ta Fundvesti teenuseid kasutab.

Lepingu kohaselt osutab Fundvest kliendile järgmisi teenuseid:

  • investeerimiskonto avamine ja haldus;
  • automaatne investeerimine;
  • väärtpaberite ja kliendile kuuluvate vahendite säilitamine ja sellega seotud raamatupidamine;
  • väärtpaberite ostu- ja müügiorderite vastuvõtmine ning nende edastamine täideviivale isikule;
  • valuutavahetus.

Mis on käesoleva dokumendi mõte ning miks on see oluline?

Käesolev dokument ühes selles viidatavate dokumentidega sätestavad eeskirjad, mis moodustavad Fundvesti ja kliendi vahelise juriidiliselt siduva lepingu. Kõik asjakohased dokumendid on kättesaadavad meie kodulehel.

Lepingus kasutatud mõisted

Leping koosneb dokumentidest, mh üldtingimustest ning käesoleva dokumendi punktis 24 viidatud dokumentidest, mis reguleerivad Fundvesti pakutavate teenuste kasutamist.

Rakendus on Fundvesti arendatud rakendus, mille eesmärk on pakkuda lepingus sätestatud teenuseid. Rakenduse kõigi võimaluste kasutamiseks jälgige, et kasutate rakenduse viimast versiooni.

Sobivuse hindamine viitab tegevustele, millega Fundvest teeb kindlaks, kas kliendil on Fundvesti toodete ja teenuste kasutamiseks piisavad teadmised ja kogemused.

Automaatne investeerimine on funktsioon, mis võimaldab kliendil seadistada börsil kaubeldavate kliendi valitud ühikute korduvaid ostuordereid.

Klient on füüsiline isik, kes on sõlminud Fundvestiga selle teenuste kasutamiseks lepingu.

Äriline toiming on emitendi tehtud või selle tahtest tulenev toiming, mh finantsinstrumentide emiteerimine, osanike koosolek, dividendide, intressi või muu makse tegemine, varaliste ja mittevaraliste õiguste andmine ja kasutamine ning muud sarnased toimingud.

Elektroonilised kanalid hõlmavad Fundvesti veebilehte, rakendust ning poolte e-posti aadresse.

Tehingut teostav maakler on kolmas isik (finantsvahendusteenuseid pakkuv ettevõte või pank), mille Fundvest on valinud kliendi esitatud orderit lõpule viima.

Täitmiskoht on reguleeritud turg või mitmepoolne või standardne kauplemissüsteem.

Investeerimiskonto on konto, mille Fundvest kliendile avab, et võimaldada vahendite deponeerimist (väljavõtmist), väärtpaberite ostmist ning investeerimistulu vastuvõtmist. Konto ei kuulu üheski riigis ega kohtualluvuspiirkonnas erimaksustamisele (nt maksusoodustused).

Emitent on juriidiline isik, kes töötab välja, registreerib ning müüb enda tegevuse rahastamiseks väärtpabereid.

Turuinfo on igasugune kliendile rakenduse vahendusel avalikult kaubeldavate finantsinstrumentidega seoses edastatav info, olgu siis reaalaajas või hilinemisega, mh info hindade ja mahu kohta, uudised vms.

Turuandmete edastaja on kolmas isik, keda Fundvest kasutab turuinfo hankimiseks ja edastamiseks.

Börsipäev on periood, mil börsid on avatud.

Lihtaktsia on investeerimisfondi avalikult kaubeldav väärtpaber, aktsia või ühik.

Order koosneb Fundvestile esitatud juhendist kliendi nimel väärtpabereid osta või müüa. Orderite liikide, nende vastuvõtmise, töötlemise ja muude asjaolude täpsem info ning hea tava on toodud punktis 7.

Pooled on klient ja Fundvest.

Positsioon näitab, kui palju väärtpabereid kliendil on.

Jaeklient on mitteasjatundjast investor.

Väärtpaber(id) on rahalise väärtusega finantsinstrument(-instrumendid). Nendega võib aktsiate näol tekkida omanikupositsioon avalikult kaubeldavas ettevõttes; võlausaldaja roll

Klientide jaotus, sihtgrupp ning sobivuse hindamine

Kõik kliendid on jaekliendid ning neile rakendub vastav (st kõrgeim) seadusandlusest tulenev kaitsetase.

Arvestades, et rakenduse vahendusel on saadaval piiratud ulatuses ja liiki väärtpaberid ja tehingud, kuuluvad kõik kliendid sarnaste omaduste, nt vanuse ja investeerimiskogemuse põhjal samasse sihtgruppi.

Vastavalt rakenduvale seadusandlusele hindab Fundvest enda toodete ja teenuste sobivust kliendile, võttes arvesse tema teadmisi ja kogemusi.

Hinnangu andmiseks kogub Fundvest kliendilt infot tema investeerimisteadmiste ja -kogemuste kohta. Selleks palub Fundvest kliendil täita vastava küsimustiku. Fundvest lähtub kliendi esitatud andmetest ega ole kohustatud kontrollima esitatud info tõesust. Kahtluse korral võib Fundvest võrrelda esitatud infot Fundvestile ligipääsetavates allikates olevate andmetega.

Kui keeldute küsimustele vastamast või jõuame järeldusele, et olete esitanud ebaõigeid andmeid, jätame endale õiguse teenuste osutamisest keelduda. Meile esitatud andmete muutumisel olete kohustatud esitama meile viivitamatult ajakohase info, võttes meiega elektroonilise kanali vahendusel ühendust.

Kui järeldame, et Teie kogemused ja teadmised on ebapiisavad, hoiatame Teid, et investeerimisega alustades võite puutuda kokku riskidega, mida Te täielikult ei mõista ning millega võib kaasneda rahaline kahju.

Investeerimiskonto avamine, vahendite deponeerimine ja väljavõtmine

Igale kliendile avatakse investeerimiskonto. Investeerimiskontole (sh alakontodele) saab kanda rahalisi vahendeid, mida saab kasutada väärtpaberite ostmiseks ning lepingus kirjeldatud teenustasude tasumiseks. Lepingu lisades võidakse kehtestada ligipääs lisafunktsioonidele.
Investeerimiskontole vahendite kandmiseks edastatakse Teile rakenduse vahendusel täpsed ja detailsed juhendid. Kliendile antakse investeerimiskontole ligi pääsemiseks ja kasutamiseks ainuõigus (sh turvavolitused) ning kliendil on keelatud võimaldada kolmandatele isikutele ligipääsu investeerimiskontole. Klient kohustub Fundvesti viivitamatult teavitama, kui ta saab teada, et investeerimiskontole on seadusvastaselt või pahatahtlikult sisenetud või seda kasutatud.

Vahendeid tuleb kontole kanda eurodes. Kui kontole kantakse muud valuutat, kantakse vahendid küll kontole, ent klient kannab kõik valuutavahetuse ja valuuta vastuvõtmisega seotud kulud, mis arvestatakse deponeeritud summalt maha.

Investeerimiskontole tehakse kandeid vastavalt kliendi esitatud orderitele ning Leedu Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Investeerimiskonto väljavõtted ja aruanded esitatakse kliendile rakenduse või e-posti vahendusel.

Kõik muud kliendi väärtpaberitega seotud tulud ja maksed (sh dividendi- ja intressimaksed) laekuvad kliendi investeerimiskontole. Samuti arvestatakse kliendi investeerimiskontolt maha kõik kliendi väärtpaberitega seotud tasud.

Investeerimiskontolt saate raha välja võtta igal ajal. Fundvestil kulub raha väljavõtmise päringu töötlemiseks 1 (üks) tööpäev.

Orderite tüübid; orderite esitamine, muutmine ja tühistamine

Rakenduse kaudu on võimalik esitada väärtpaberite kolme tüüpi ostuordereid: turuhinnaga order, limiitorder ja automaatne order.

  • Turuhinnaga order täidetakse kehtiva turuhinnaga.
  • Limiitorderiga määratakse kõrgeim või madalaim hind, millega olete valmis tehingu lõpule viima.
  • Automaatse orderi esitamisel määratakse korduv makse, mille eest ostetakse regulaarselt Teie valitud väärtpabereid.

Order esitatakse rakenduse kaudu, märkides vastavas ankeedis kogu nõutud info. Orderitega seotud juhendeid saab Fundvestile esitada vaid rakenduse kaudu. Fundvest ei arvesta ega täida ordereid, mis on esitatud e-posti või muu kanali kaudu.

Fundvesti süsteem kontrollib kohe iga vastuvõetud orderi piiranguid, kriteeriumeid ja kauplemisjärelevalve näitajaid. Kui orderit saab vabade vahendite või orderile seatud piirangute tõttu täita vaid osaliselt, võib Fundvest edastada orderi osaliseks täitmiseks, ent ei ole selleks kohustatud.

Eeldatakse, et kõik rakenduse kaudu esitatud orderid on esitanud klient. Kolmandale isikule ligipääsu lubamine investeerimiskontole on rangelt keelatud.

Orderi täitmine ja tehingu lõpuleviimine ei toimu samal hetkel. Vastuvõetud ja täidetud orderid (planeeritud tehing on toimunud) ühes võimalike tasudega broneeritakse kohe investeerimiskontolt. See tähendab, et tehingu summa võidakse broneerida investeerimiskontol enne tehingu lõpuleviimist. Broneering on sel juhul tinglik ning selle eesmärk on kuvada kliendi vara seisu.

Eeltoodu võib mõjutada kliendi investeerimisstrateegiat, kuna klient ei pruugi lahtisest positsioonist tulenevalt saada oma aktsionäriõigusi (nt korporatiivsündmustel osalemine) täielikult kasutada enne väärtpaberite tehingu toimumise kuupäeva (lõpuleviimise kuupäev), mille järel vastavad õigused tekivad.

Fundvest võib segasest, ebatavalisest või ebakorrektsest orderist (nt lepingu lõppemise järel esitatud order) keelduda. Fundvest teavitab klienti orderist keeldumisest. Selles olukorras ei vastuta Fundvest orderi täitmatajätmise või viivitusega täitmise eest.

Tehke enne orderi esitamist kindlaks, et kõik ankeedi väljad on täidetud ning kõik sisestatud väärtused on korrektsed. Peate mõistma, et orderi esitamisega võtate rahalise kaotuse riski.

Enne väärtpaberite müügiorderi esitamist tuleb Teil veenduda, et Teie kontol on piisav kogus vastavaid väärtpabereid.

Enne väärtpaberite ostuorderi esitamist tuleb Teil veenduda, et Teie kontol on vastava orderi täitmiseks ja seotud tasude maksmiseks piisavad vahendid.

Anname Teile orderi vastuvõtmisest teada rakenduse kaudu.

Samuti teavitame Teid, kui order lükatakse (meie või tehingut teostava maakleri poolt) tagasi. Meie ega tehingut teostav maakler ei ole kohustatud keeldumist põhjendama.

Teeme endast oleneva, et saaksite orderi probleemideta esitada, ent Fundvest ei vastuta kahju või kahjumi eest, mis tuleneb orderi esitamisel ilmnenud ning meist sõltumatu interneti või muu süsteemi või funktsiooni rikkest.

Telefoni teel, kirjalikult või muul ülalkirjeldatust erineval meetodil esitatud ordereid vastu ei võeta.

Fundvest võib otsust põhjendamata keelduda orderi täitmisest, kui orderi täitmine on

Orderi edastamine täitmiseks

Edastame korrektselt esitatud orderi tehingut teostavale maaklerile.

Lepingut sõlmides nõustute Teile veebilehel tutvumiseks toodud parima orderite täitmise tavaga.

Finantsturu kiire ja ootamatu muutumise tõttu võidakse Teie order täita orderi hetkel kehtinud hinnast ebasoodsamaga. Sellises olukorras puudub meil igasugune kohustus hinnaerinevus kliendile kompenseerida.

Järelevalve ja turvameetmed

Kliendile kuuluvate väärtpaberite ja vara turvamiseks kasutame meetmeid, mis tagavad kliendi varaliste õiguste kaitse ning ennetavad kliendi vara seadusvastast kasutamist. Investeerimiskontole väärtpaberite ostmiseks kantud ning väärtpaberite müügist saadud vara (sh muu kliendi sissetulek) kuulub kliendile ning Fundvest ei saa selle arvelt nõuda sisse võlgasid.

Fundvest valib järelevalvet ja turvameetmeid teostava teenusepakkuja professionaalselt ja nõuetekohase hoolega; juhul kui vastav teenusepakkuja ei saa kliendi vara ise säilitada, annab Fundvest sellele õiguse säilitada kliendi vara teise teenusepakkuja juures. Kliendile kuuluvaid väärtpabereid võidakse järelevalve eesmärgil hoida teises finantsvahendusteenuseid pakkuvas ettevõttes või kommertspangas avatud esindajakontol.

Fundvest kasutab kliendi väärtpaberite ja vara turvalisuse ja ohutuse tagamiseks usaldusväärseid ja efektiivseid organisatoorseid, administratiiv-, raamatupidamis- ning sisekontrollimeetmeid.

Korporatiivsündmused

Fundvest edastab asjakohaste korporatiivsündmuste info viivitamatult kliendi e-postile, et Teil oleks aega saadud infole reageerida.

Sellest hoolimata olete kohustatud korporatiivsündmuste kohta iseseivalt infot hankima ning saadud infot hindama; võite selleks kasutada avalikke allikaid.

Koondinfo esitab Fundvest Teile iga-aastases aruandes, mis edastatakse Teile rakenduse või e-posti teel.

Vajadusel edastab Fundvest korporatiivsündmusi käsitleva info Teile vahetult pärast info saamist ning lähtuvalt eeskirjadest, mis võimaldavad pidada kinni emitendi tähtaegadest või registreerimiskuupäevadest.

Kinnitate, et olete teadlik, et teatud korporatiivsündmuste korral võib Fundvest kliendilt vastavaid juhendeid saamata kliendi vastavad väärtpaberid korporatiivsündmuse toimumiseni blokeerida.

Nõustute saama dividende rahaliselt, v.a kui emitent on otsustanud maksta dividende muul kujul.

Fundvest ei vastuta kliendi ees ühegi ülalkirjeldatud olukorraga kaasneva kahju eest.

Turukäitumine ja seotud piirangud

Finantsturu rikkumatuse tagamiseks ning investorite usalduse suurendamiseks kehtivad kõigile klientidele turu kuritarvitamise vältimise eeskirjad (mis põhiliselt käsitlevad siseringitehinguid, siseinfo seadusvastast avaldamist ning turuga manipuleerimist). Turu kuritarvitamise tuvastamiseks jälgime oma klientide investeerimiskäitumist. Fundvest uurib iga kahtlase käitumise juhtumit ning edastab selle vastavatele ametivõimudele.

Turu kuritarvitamise või muu tavatu kauplemiskäitumise (nt ilmselgete vigade ärakasutamine, spekuleeriv või muu pahatahtlik käitumine) korral piirab Fundvest teenuste kasutamise või lõpetab lepingu ja sulgeb investeerimiskonto; samuti võib Fundvest kehtestada muid ajutisi või püsivaid piiranguid. Võimalusel teavitatakse klienti ja põhjendatakse talle otsust, välja arvatud siis, kui sellise info edastamine kahjustaks Fundvesti või seotud kolmandaid isikuid. Fundvest ei vastuta kliendile piirangute tulemusel osaks saanud kahjude eest.

Kui börsi, arvelduskoja või muu kolmanda isiku tegevus mõjutab Fundvesti, üritame kasutada mõistlikke meetmeid, et vältida või vähendada negatiivset mõju kliendile, ent Fundvest ei vastuta kliendile selliste piirangute tulemusel osaks saanud kahju eest.

Käesolev punkt kehtib ka juhul, kui kliendi vara koguväärtus ületab Fundvesti sätestatud piirmäärasid.

Kliendi õigused, kohustused ja kinnitused

Klient kinnitab, et kõik Fundvestile esitatud andmed ja kinnitused on tõesed ja täpsed. Esitatud andmete muutumisel kohustub klient Fundvesti sellest hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul teavitama.

Orderi esitamisel kohustub klient järgima ülal punktis 7 sätestatud nõudeid. Iga orderi esitamisel kinnitab klient, et tema andmed ja kinnitused on orderi esitamise hetke seisuga samad. Kui kliendi andmed on orderi esitamise hetkeks muutunud, ent klient jätab Fundvesti sellest teavitamata, on klient Fundvesti tahtlikult eksitanud ning kohustub Fundvestile kompenseerima igasuguse sellest tuleneva kahju.

Klient kohustub tagama, et info, mille klient Fundvesti palvel meile investeerimiseesmärkide, perekonnaseisu, finantsolukorra jm kohta esitab, on tõene ja täielik. Kliendile teenuseid osutades lähtub Fundvest kliendi viimati esitatud andmetest. Kui klient esitab ebaõiged või poolikud andmed või ei ajakohasta andmeid, vastutab klient täielikult enda tegevuse tagajärgede eest. Klient kohustub Fundvesti nõudmisel esitama lisadokumente ja -andmeid.

Klient kohustub tasuma kõik ostetud väärtpaberitega seotud maksud ning esitama ametiasutustele nõutud maksudeklaratsioonid ja muud dokumendid. Fundvest ei vastuta maksude tasumatajätmisest, tasumisega viivitamisest või nõutud dokumentide esitamata jätmisest tuleneva kahju eest.

Klient ei tohi enda lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi edasi anda.

Fundvesti teenuseid kasutades kohustub klient:


täitma lepingut (ühes selle lisade ja täiendustega) ja järgima seadusandlust, mh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust;


esitama tõeseid ja täpseid andmeid;


kandma investeerimiskontole vaid seaduslikult omandatud vahendeid;


kasutama Fundvesti teenuseid viisil, mis ei tekita Fundvestile ega kolmandatele isikutele kahjumit, vastutuse tekkimist või muid negatiivseid tagajärgi ega kahju;


hoiduma tahtlikest tegevustest, mis võivad häirida teenuste osutamist, põhjustada süsteemi rikkeid, kahjustusi või hävimist ega osalema seadusvastastes tegevustes või neid organiseerima;


registreerima kliendiks vaid enda nimel ning hoiduma anonüümsete telefoninumbrite ja e-posti aadresside kasutamisest, vältima Fundvesti antud isikustatud turvavolituste avalikustamist kolmandatele isikutele ning kolmandate isikute ligipääsu teenustele kliendi nimel ja/või nime all.

Vastutus

Fundvest ei hüvita kliendile kahju, mis tuleneb kriisist või muudest negatiivsetest muutustest turul, vahetuskursside muutustest ja inflatsioonist. Fundvest ei vastuta emitendi ega muu kolmanda isiku maksevõime eest ega ole kohustatud kliendile hüvitama sellega seoses tekkinud kahju.

Fundvest ei vastuta rakenduse kasutamist takistavate tehniliste rikete, interneti suhtluskanalina kasutamise või kliendi tehnika tõrgete tulemusel tekkinud kahju eest.

Olukorrast sõltumata piirdub poole vastutus lepingust tulenevate kohustuste täitmatajätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel teise poole ees kahju kannatanud poole otsese kahju summaga.

Pooled vabastatakse vastutusest, kui lepingu nõuetekohast täitmist takistab vääramatu jõud.

Lepingust tuleneva võlgnevuse korral tasub klient iga maksega viivitatud päeva eest võlgnetavalt summalt 0,02% intressi.

Tasud

Klient kannab Fundvesti veebilehel toodud hinnakirjas sätestatud teenustasud ja kulud; kliendi soovil saadetakse hinnakirjas otse kliendile.

Kõik maksmisele kuuluvad teenustasud ja maksed debiteeritakse maksetähtpäeva saabudes investeerimiskontol olevalt summalt.

Valuutavahetuskursi määrab Fundvest ning kursile lisatakse hinnakirjas ätestatud juurdehindlus.

Fundvest võib kehtivaid teenustasusid ja kulusid aeg-ajalt suurendada või vähendada järgmistel põhjustel:
Fundvesti kolmandate isikutega seotud kulutused (nt kulutused energia, telekommunikatsiooni, tehingute, valuutakursside, hooldustasude, arvelduse, tarkvara litsentside või õigusaktidest tulenevate kohustuste vallas) on muutunud;
turutingimused on muutunud; uute funktsioonide, teenuste, võimaluste lisamisel või muudel majanduslikel kaalutlustel;
teenuse eesmärk või teenuste osutamise viis on muutunud.

Hinnakirja muutumisest teavitatakse klienti 10 (kümme) tööpäeva ette. Kui hinnamuutus on kliendile soodne, jõustub see automaatselt ning klienti sellest ette ei teavitata.

Lepingu muutmine ja lõpetamine

Fundvest võib lepingut (ja kõiki lepingu lahutamatuks osaks olevaid dokumente) ühepoolselt muuta, teavitades klienti sellest vähemalt 10 (kümme) tööpäeva ette. Kui klient ei ole muudatustega nõus, võib ta lepingu lõpetada, teavitades Fundvesti sellest e-posti teel või muul Fundvesti kehtestatud viisil 5 (viis) kalendripäeva ette, eeldusel, et kliendi investeerimiskontol ei ole väärtpabereid ega rahalisi vahendeid ning klient on täitnud kõik muud lepingust tulenevad kohustused.

Klient võib lepingu igal ajal ühepoolselt ja kohe lõpetada, eeldusel, et kliendi investeerimiskontol ei ole väärtpabereid ega rahalisi vahendeid ning klient on täitnud kõik muud lepingust tulenevad kohustused.

Fundvest võib lepingu ühepoolselt lõpetada, teavitades klienti sellest 10 (kümme) tööpäeva ette, kui klient ei ole Fundvesti teenuseid kasutanud enam kui 3 (kolm) aastat ning eelduselt, et kliendi investeerimiskontol ei ole väärtpabereid ega rahalisi vahendeid.

Kui klient rikub lepingulisi kohustusi, võib Fundvest piirata teenuste kasutamist või lepingu klienti sellest ette teatamata lõpetada.

Lepingu lõpetamisel loetakse kõik kliendi esitatud, ent täitmata orderid enne lepingu lõpetamist tühistatuks ning kui kliendi kontol ei ole väärtpabereid või varalisi vahendeid, kliendi konto suletakse.

Kui kliendi kontol on väärtpabereid, peab klient teatama Fundvestile vastava teate saamisest 10 (kümne) kalendripäeva jooksul muu konto andmed. Kui klient konto andmeid määratud perioodi jooksul ei esita või kliendi antud kontohaldur keeldub väärtpabereid vastu võtmast, võib Fundvest kanda kliendile kuuluvad väärtpaberid emitendi või tema volitatud esindaja hallatud kontole. Klient kannab kõik seotud kulud ülekande toimumise hetke määrade kohaselt.

Klient on kohustatud tasuma kõik lepingu kohaselt tasumisele kuuluvad summad hiljemalt lepingu lõppemise kuupäeval. Fundvest kannab kliendi kontol olevad väärtpaberid ja varalised vahendid kliendi soovitud kontole, kui kõik summad on täies ulatuses tasutud.

Meie ja Teie vaheline suhtlus ning info edastamine

Lepingu sõlmimisega annate nõusoleku, et igasugune lepingust tulenev info ja kõik teated saadetakse Teile lepingus viidatud elektrooniliste kanalite kaudu.

Investeerimiskonto saldo ning väärtpaberite ja tehingutega seotud info on Teile alati rakenduses ligipääsetav. Võime võtta Teiega ühendust rakenduse sõnumifunktsiooni või e-posti teel.

Klient on teadlik, et Fundvest võib salvestada lepinguga seotud telefonikõnesid; kliendil puuduvad selle osas vastuväited ning ta annab nõusoleku vastavate kõnede salvestamiseks.

Igasugune lepingu alusel saadud info on konfidentsiaalne ning seda ei tohi avaldada kolmandatele isikutele, v.a kui info avaldamist nõuab rakenduv seadusandlus.

Emitent võib igal ajal nõuda, et Fundvest avaldaks infot enda klientide, s.o väärtpaberite omanike kohta. Selle õiguse kasutamiseks esitatakse päring väärtpaberite keskregistrile. Fundvest on kohustatud nõutud info edastama emitendile ja keskregistrile.

Keel

Leping (ühes lisade, täienduste ja muudatustega) sõlmitakse keeles, mille klient konto registreerimisel valib. Klient kinnitab, et Fundvest võib omal äranägemisel edastada teenuseid ja väärtpabereid puudutavat infot vaid inglise keeles.

Meie ja Teie vaheline teenustega seotud suhtlus võib toimuda ühes järgmistest keeltest: inglise, eesti, läti, leedu, vene.

Kaebused

Kui Te pole meie teenustega rahul, võite esitada kaebuse aadressil complaints@fundvest.eu. Kaebuse paremaks käsitlemiseks märkige palun järgmine info:
Teie ees- ja perekonnanimi ning aadress;
kogetud probleemi kirjeldus (mis ja millal juhtus).

Kirja võite saata ühes järgmistest keeltest: inglise, eesti, läti, leedu, vene.

Vaatame Teie kaebuse läbi ning lähtume selle lahendamisel allolevast.

Kinnitame kaebuse kättesaamist 1 (ühe) tööpäeva jooksul.

Olles viinud läbi põhjaliku uurimise, saadame 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul vastuse Teie konto registreerimisel kasutatud e-posti aadressile. Vastuses selgitame Teile uurimise tulemusi, olukorra lahendamiseks tehtud või kavandatavaid toiminguid ning pakume Teile võimaliku lahenduse.

Kui kaebust ei õnnestu erandkorras keerukuse tõttu või muul objektiivsel põhjusel 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul lahendada, selgitame Teile tähtaja pikenemise tagamaid e-posti teel ning anname uue tähtaja. Lõpliku vastuse anname alati hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kaebuse kätte aamisest.

Kui meie lõplik otsus Teid ei rahulda, võite pöörduda oma kaebusega Leedu Panga poole, mis on Leedu sõltumatu vaidluste lahendamise asutus.

Avalduse saab esitada kolmel viisil:
e-riigi veebikeskkonnas;
täites tarbija avalduse ankeedi (kättesaadav Leedu Panga kodulehel; link all) ning saates selle Leedu Panga finantsturu järelevalve osakonnale aadressil Totorių 4, 01121 Vilnius, e-post prieziura@lb.lt;
saates vabas vormis avalduse otse finantsturu järelevalve osakonnale aadressil Totorių 4, 01121 Vilnius, e-post prieziura@lb.lt.

Hoolimata valitud suhtluskanalist tuleb kaebus ühes lisadega saata Leedu Pangale leedu või inglise keeles. Palun pange tähele, et vaidluse lahendamine toimub leedu keeles.

Täpsem info vaidluste lahendamise kohta on toodud Leedu Panga kodulehel.

Vaidluste lahendamine on tasuta.

Investori kaitse

Fundvest kuulub Leedu Vabariigi hoiuste kindlustamise ja investorite vastutuse seadusest tulenevalt investori kaitse süsteemi. Seaduses sätestatu kohaselt on nõuetele vastaval kliendil õigus seaduses sätestatud kindlustushüvitisele.

Huvide konflikt

Fundvesti eesmärk on teha äri seaduslikult, ausalt ja eetiliselt ning vältides olukordi, kus võib ilmneda huvide konflikt. Fundvest on viinud sisse huvide konflikti tuvastamiseks, jälgimiseks, juhtimiseks ja vajadusel avaldamiseks vastavad sisekontrolli meetmed, mis on koondatud meie kodulehel loetavas huvide konflikti poliitikas.

Turuinfo

Rakenduse kaudu antakse klientidele ligipääs turuinfole, mida Fundvest kogub kolmandast isikust turuinfopakkujatelt. Turuinfot antakse klientidele tasuta.

Kliendid kohustuvad järgima siin loetletud kohustusi ja piiranguid.

Turuinfo pakkujatel on ulatuslikud intellektuaalomandiõigused ning turuinfot loetakse väärtuslikuks konfidentsiaalseks infoks, kuna see ei ole avalikkusele ligipääsetav. Kliendid pääsevad turuinfole ligi Fundvestiga sõlmitud kehtiva lepingu alusel. Kliendid peavad hoidma turuinfot salajas, st kliendid ei tohi turuinfot otseselt ega kaudselt levitada ega avaldada. Kliendid ei tohi neile ligipääsetavat infot kolmanda isiku jaoks kopeerida, alla laadida, jagada, muuta, tõlkida, ümber kujundada, avaldada, edasi anda, müüa, all-litsentsida, toimetada, edastada või loovutada ega luua andmete põhjal tuletatud teoseid ega lubada seda teha kolmandal isikul.

Fundvest valib sobivad turuinfo pakkujad omal äranägemisel. Turuinfo jõuab kliendini muutmata kujul. Fundvest ei garanteeri, et edastatud info on õige, täpne, täielik või õigeaegselt edastatud. Kui turuinfo tundub ebaõige, ei võta klient infot otsuste tegemisel arvesse ning teavitab Fundvesti eksimuste vältimiseks viivitamatult.

Fundvest ega turuinfo pakkujad ei vastuta ning klient ei saa neid vastutusele võtta, kui kliendile saab talle edastatud turuinfo kasutamise tulemusel osaks kahju.

Isikuandmete töötlemine

Klient nõustub enda isikuandmete töötlemisega privaatsuspoliitikas sätestatud korras; täpne info andmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate andmeliikide, andmete vastuvõtjate, andmete säilitamise perioodide, Teie õiguste, mh õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseasutusele, jms kohta on toodud privaatsuspoliitikas.

Rakenduv õigus

Lepingule kehtivad ning seda tõlgendatakse Leedu Vabariigi seaduste kohaselt.

Lepingu lisad

Finantsinstrumentide ja investeerimisega seotud riskide ülevaade
Privaatsuspoliitika
Huvide konflikti poliitika
Korralduste täitmise kord
Lubatud kasutamise kord
Hinnakiri

Kõik siin loetletud dokumendid on Fundvesti veebilehel igal ajal loetavad.