fbpx

Fundvest

Best execution policy

Version 1.1, valid from 4. july 2023

The best execution policy encompasses how orders placed by Fundvest clients are processed and transmitted for execution, as well as measures that allow Fundvest to achieve the best execution result for its clients. Fundvest, with all its capacity, aims to ensure that orders are executed at the best price. Additional factors are taken into account when choosing an execution broker, as described further in this policy.

Since the scope of the services provided by Fundvest is limited to the reception and transmission of orders, Fundvest uses third parties, such as other financial brokerage firms and commercial banks, for the execution of orders. These third parties make their own decisions on the selection of a specific execution venue based on their own execution policy. Fundvest will closely monitor the quality of execution and take appropriate remedial actions if any deficiencies are detected.

In the case of any technical disruptions, such as errors, failures, or loss of access to technical systems, where it is not possible to transmit an order for execution in any of the ways described in this policy, Fundvest will take all reasonable measures to achieve the best possible result for the client. If the executing broker takes any actions in relation to changing or canceling an order of a client of Fundvest, the client will be bound by these measures, regardless of whether Fundvest has already accepted the order and the order has been transmitted for execution.

Additional factors used when selecting executing brokers include:

 1. Regulatory status of the institution: The regulatory status will indicate if the institution's rules align with the regulatory environment where Fundvest is licensed and if Fundvest can ensure maximum compliance with applicable regulations.
 2. Ability to deal with a large volume of orders: Fundvest will check and ensure that the institution can handle a large volume of orders and orders of any size.
 3. General competitiveness: Fundvest will seek to establish multi-service commercial relations with executing brokers and enhance them to stay competitive and achieve the best possible result for its clients.
 4. Technical resources (APIs): Fundvest will investigate the technical resources of executing brokers and seek to have the latest technology stack deployed and used to ensure smooth and swift order transmission and execution.
 5. Reputation: Fundvest will only enter into partnerships with institutions that have a perfect reputation and no outstanding regulatory or compliance issues.
 6. Number of venues to which the institution has access: Fundvest will check if potential partners have access to a sufficient number of venues for intended execution.

Fundvest offers the following types of financial products:

 1. European Exchange-traded funds (ETFs);
 2. Stocks (shares) of European companies;
 3. Stocks (shares) of US companies; Fractional Stocks (shares) of US companies.

List of Executing brokers used by Fundvest:

Fundvest naudojamų vykdymo tarpininkų sąrašas:

Executing brokerType of financial product
1.Saxo Bank A/S - LEI: 549300TL5406IC1XKD09European ETFs; Stocks (shares) of European companies
2.DriveWealth, LLC - LEI: 875500PNFZENVO437436Stocks (shares) of US companies; Fractional Stocks (shares) of US companies.

Pavedimų vykdymo geriausiomis sąlygomis politika

Versija 1.1, galioja nuo 2023 liepos 4 d.

Pavedimų vykdymo geriausiomis sąlygomis politika apima tai, kaip Fundvest klientų pateikti pavedimai apdorojami ir perduodami vykdyti, taip pat priemones, kurios leidžia Fundvest pasiekti geriausią pavedimų vykdymo rezultatą savo klientams. Visais savo pajėgumais Fundvest siekia, kad Pavedimai būtų vykdomi geriausia kaina. Renkantis Vykdymo brokerį atsižvelgiama į papildomus veiksnius, aprašytus toliau šioje politikoje.

Kadangi Fundvest teikiamų paslaugų apimtis apsiriboja pavedimų priėmimu ir perdavimu, Fundvest pavedimams vykdyti pasitelkia trečiąsias šalis (pvz., kitas finansų maklerio įmones ir komercinius bankus). Trečiosios šalys pačios priima sprendimą dėl konkrečios vykdymo vietos pasirinkimo, remdamosi savo vykdymo politika. Bendrovė Fundvest atidžiai stebės vykdymo kokybę ir, nustačiusi trūkumų, imsis atitinkamų taisomųjų veiksmų.

Klaidų, gedimų ar prieigos prie techninių sistemų praradimo atveju, kai neįmanoma perduoti pavedimo vykdyti bet kuriuo iš šioje politikoje aprašytų būdų, Fundvest imsis visų pagrįstų priemonių, kad klientui būtų pasiektas geriausias įmanomas rezultatas. Jei Vykdantysis brokeris imasi kokių nors veiksmų, susijusių su Fundvest kliento Pavedimo pakeitimu ar atšaukimu, klientas bus saistomas šių priemonių, nepriklausomai nuo to, ar Fundvest jau yra priėmusi Pavedimą ir ar Pavedimas jau perduotas vykdyti.

Papildomi veiksniai, kuriais remiamasi renkantis Vykdymo brokerius:

 1. Įstaigos reguliavimo statusas. Reguliavimo statusas parodys, ar taisyklės, kurių įstaiga laikosi, atitinka reguliavimo aplinką, kurioje Fundvest turi licenciją, ir ar Fundvest sugeba užtikrinti maksimalų galiojančių taisyklių laikymąsi.
 2. Gebėjimas apdoroti didelius pavedimų kiekius. Fundvest užtikrins, kad įstaiga galėtų apdoroti didelį kiekį pavedimų ir bet kokio dydžio pavedimus.
 3. Bendras konkurencingumas. Fundvest sieks užmegzti komercinius santykius su įvairias paslaugas teikiančiais Vykdymo brokeriais. Be to, Fundvest sieks tobulinti užmegztus komercinius santykius, kad išliktų konkurencinga ir pasiektų geriausią įmanomą rezultatą savo klientams.
 4. Techniniai ištekliai (API). Fundvest patikrins Vykdančiųjų brokerių techninius išteklius ir sieks, kad būtų įdiegtos ir naudojamos naujausios technologijos, užtikrinančios sklandų ir greitą pavedimų perdavimą ir vykdymą.
 5. Reputacija. Fundvest bendradarbiaus tik su nepriekaištingos reputacijos įstaigomis, neturinčiomis neišspręstų reguliavimo ar atitikties problemų.
 6. Prekybos vietų, prie kurių įstaiga turi prieigą, skaičius. Fundvest patikrins, ar potencialus partneris turi prieigą prie pakankamo skaičiaus prekybos vietų numatytam vykdymui.

Fundvest siūlo šių rūšių finansinius produktus:

 1. Europos biržoje prekiaujamus fondus (ETF);
 2. Europos įmonių akcijas;
 3. JAV įmonių akcijos (akcijos); dalinės JAV įmonių akcijos (akcijos).

Fundvest naudojamų vykdymo tarpininkų sąrašas:

Vykdantysis brokerisFinansinio produkto tipas
1.Saxo Bank A/S - LEI: 549300TL5406IC1XKD09Europos ETF; Europos bendrovių akcijos
2.DriveWealth, LLC - LEI: 875500PNFZENVO437436JAV bendrovių akcijos; JAV bendrovių dalinės akcijos (akcijos).

Papildomi paaiškinimai dėl JAV bendrovių dalinių akcijų (en. Fractional shares) pavedimų vykdymo:

Vykdančiojo brokerio pavedimų valdymo sistema frakcionuoja (dallina) akcijas iki aštuonių ženklų po kablelio. Vykdantysis brokeris tvarko nuosavybės įrašus buhalterinėje apskaitoje. Vertybinių popierių pozicijos, saugomos Fundvest sąskaitoje, atsispindi vykdančiojo brokerio registre ir įrašuose aštuonių skaičių po kablelio tikslumu. Standartinės apvalinimo taisyklės taikomos iki aštuntojo reikšminio skaitmens.