fbpx

Fundvest

Conflicts of interest policy

Version 1.0, valid from 15. september 2022

Fundvest avoids conflicts of interest and takes all necessary measures to identify and manage conflicts of interest between Fundvest as an organisation, its management, employees, tied agents, and other persons directly or indirectly linked to Fundvest (the Relevant persons) and its Clients or solely between the Clients, where conflicts of interest arise in the provision of investment services, ancillary services or a combination thereof.

Fundvest applies the below-listed measures to prevent and manage conflicts of interest:

 1. Screening. Relevant persons are required to declare their personal interests and to report relationships that may be related to a potential conflict of interest.

 2. Right to withdraw. Fundvest has the right to decline or withdraw from a transaction in which a significantly material conflict of interest may arise.

 3. Insider trading prohibition. Relevant persons are prohibited from misusing material and nonpublic information for their personal interests.

 4. Chinese walls. The exchange of information between different roles and units is restricted to eliminate the misuse of confidential information.

 5. Fair treatment of clients. The Company is committed to treating its Clients fairly.

 6. Other. Relevant persons are regularly trained to be able to identify a potential conflict of interest and take necessary actions. Conflicts of interest that were identified are registered and investigated by dedicated personnel. Fundvest reviews and improves its internal control system on an ongoing basis.

When the measures taken by Fundvest to avoid or manage a conflict of interest are not sufficient to ensure that risks of damage are prevented, Fundvest discloses conflicts of interest to the Client or other affected parties.

Interesų konfliktų politika

Versija 1.0

“Fundvest” vengia interesų konfliktų ir imasi visų būtinų priemonių interesų konfliktams nustatyti ir valdyti, kai šie konfliktai potencialiai gali kilti tarp “Fundvest” kaip orgnanizacijos, jos vadovybės, darbuotojų, susijusių agentų ir kitų asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su “Fundvest” (toliau – atitinkami asmenys), ir jos klientų arba tik tarp klientų.

“Fundvest” taiko toliau išvardytas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo priemones:

 1. Screening. Atitinkami asmenys privalo deklaruoti savo asmeninius interesus ir pranešti apie ryšius, kurie gali būti susiję su galimu interesų konfliktu.
 2. Teisė nusišalinti. Bendrovė “Fundvest” turi teisę atsisakyti arba pasitraukti iš sandorio, kuriame gali kilti reikšmingas interesų konfliktas.
 3. Draudimas prekiauti vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Atitinkamiems asmenims draudžiama piktnaudžiauti reikšminga ir nevieša informacija savo asmeniniams interesams.
 4. Chinese walls. Keitimasis informacija tarp Fundvest darbuotojų ir padalinių yra ribojamas, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo konfidencialia informacija.
 5. Sąžiningas elgesys su klientais. Bendrovė yra įsipareigojusi su klientais elgtis sąžiningai.
 6. Kita. Atitinkami asmenys reguliariai mokomi, kad galėtų nustatyti galimą interesų konfliktą ir imtis reikiamų veiksmų. Nustatytus interesų konfliktus registruoja ir tiria specialūs darbuotojai. Bendrovė “Fundvest” nuolat peržiūri ir tobulina savo vidaus kontrolės sistemą.

Kai priemonės, kurių “Fundvest” imasi interesų konfliktui išvengti ar valdyti, nėra pakankamos, kad būtų išvengta žalos pavojaus, “Fundvest” atskleidžia interesų konfliktus Klientui ar kitoms suinteresuotoms šalims.